Sairauden ulkoistaminen

Vaikean asian käsittely voi olla helpompaa kun ongelma ulkoistetaan. Kun ongelmana ja tarkastelun kohteena on suolistosairaus, ihmisen identiteetti erottuu ongelmasta ja voi olla helpompi suhtautua lapseen ensisijaisesti lapsena, eikä suolistosairautta sairastavana lapsena. Kun ongelman nähdään olevan aivan erillään lapsesta sen sijaan, että se olisi osa lasta, on ongelman käsittely helpompaa. Ongelman vaikutuksia voidaan näin ollen tutkia irrallaan lapsesta.

On siis ensisijaisen tärkeää muistaa, että lapsi ei ole yhtä kuin sairautensa, vaan sairaus on osa lasta. Vanhemman voi olla raskas miettiä sitä, kuinka monia hankaluuksia lapsen sairaus tuo tullessaan ja mihin kaikkeen lapsen sairaus vaikuttaa. Kun sairaus ulkoistetaan irralliseksi asiaksi, joka vain sattuu vaikuttamaan lapseen, voi asiaa olla helpompi työstää.

Ulkoistamisen myötä ongelma ei määrittele ihmisen identiteettiä, ja näin voidaan löytää uudenlaisia näkökulmia ja ratkaisukeinoja. Ongelmalle voidaan keksiä aivan uusi kutsumanimi, voidaan myös kuvitella miltä se näyttää ja vaikka piirtää tästä kuva. Tällöin ongelma on helpompi pitää irrallisena asiana. 

Kun sairautta on tutkailtu erillisenä asiana ja on löydetty kaikki harmit, mitä se saa aikaan, on tärkeää miettiä miten vanhemmat, lapsi ja kaikki muut, joihin lapsen sairaus vaikuttaa, voivat selvitä mahdollisimman hyvin, vaikka sairaus koittaakin heitä häiritä. Sairautta vastaan voidaan tehdä niin sanottu taistelusuunnitelma, sekä miettiä myös niitä mahdollisia hyviä puolia, mitä sairaus on elämään tuonut. Kenties se on opettanut perheelle jotakin. Meitä se on opettanut pysähtymään tähän hetkeen ja huomaamaan paremmin arjen pienetkin ilon aiheet. Lisäksi se on opettanut luovuutta, jota osaamme nykyään hyödyntää paremmin arjen haastavissa tilanteissa.

(Teksti on osa artikkelia: Tukea IBD:tä sairastavan lapsen vanhemmille ratkaisukeskeisen psykoterapian keinoin (Laitinen N.), joka on julkaistu IBD-lehdessä 11/2019. Artikkelissa käytetyt lähteet: De Jong P. & Berg I. 2017: Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja. 3. painos. Lyhytterapiainstituutti Oy; Mattila A. S. 2011: Näkökulman vaihtamisen taito. WSOY; Pihlaja A. 2018: Luentomateriaali: Ulkoistaminen olioksi. Helsingin psykoterapiainstituutti Oy; White M. 2016: Karttoja narratiiviseen työskentelyyn. 2. painos. Kuva ja mieli Oy.)